Veysi Aygün

Rönesans ( Yeniden Doğuş )

Veysi Aygün

veysi.aygun12@gmail.com

İtalya 15. yüzyılda Rönesans reformunu başlatarak, 18 yüzyılda Avrupa’da sanayileşmenin önünü açtı. Yüzyıllara tekabül eden bu reform süreci, Orta Çağ Avrupa’sını yeni bir dönemin eşiğine getirdi. Bunun sosyal ayağı aydınlanma, çağdaşlaşma, bilgi çağı olmak üzere üç yüzyılda tamamlandı. Diğer ayağı makineleşme, sanayileşme, bilgisayar ve teknolojik gelişmeler oldu. Sanayileşmede İngiltere başı çekiyordu. Kömür, petrol ve demir yataklarına sahip İngiltere, deniz aşırı kolonilerinden, yağmaladığı kaynaklar, sanayi ve endüstrisinin gelişmesinde kilit rol oynadı.1789, Fransız kanlı devriminin, monarşiyi alaşağı ederek, cumhuriyeti kurması ile sosyal anlamda yeni bir dönemin sürecini başlattı. Avrupa’da çatırdayan derebeyliği yerini tekelci kapitalizme terk ediyordu. 19 ile 20. yüzyıl, sıcak savaşların alt üst oluşumların sınıfsal saflaşmaların yaşandığı dönemlerdir. Emperyalizm, kapitalizm ve sömürgecilik. Fransız devrimini ilham alan uluslar bazında, milli demokratik devrimler gerçekleşti. 21. yüzyıl kapitalist üretim araçları üretim ilişkileri yeni boyut kazanarak sosyo-ekonomik alandaki yansımalar sosyal yaşantımızı etkiledi. Globalleşen günümüz dünyasında, gelir dağılımındaki adaletsizlik gün be gün arttı. Azınlık bir sınıfın, geniş zümre üzerindeki sömürüsü ön plana çıktı. Zenginlik ve yoksulluk, artık çıplak gözle gözükmektedir. Küreselleşen ekonomi, insanları siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan birbirine yakınlaştırmıştır. Bu gelişmeler ışığında sosyo - ekonomiye bağlı olarak dünya çalkantılı bir süreç geçirmektedir. Dünya gayri safi milli hasılanın dağılımındaki eşitsizlik, ülkeden, ülkeye değişiyor. Üçüncü dünya ülke insanına gayrisafi milli hasıladan düşen pay yürekler acısı. Afrika başta olmak üzere, Asya ve Uzak Doğu’da her yıl milyonlarca insan olumsuz yaşam koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle, hayatını kaybetmektedir. Lüks yaşantı ve israftan kaçınılması halinde bu ölümlerin önüne geçilebilir aslında. Dünya kaynaklarının insanların lehine kullanılması durumunda gezegenimizdeki yedi milyar insanımız ve diğer canlıların yaşam kalitesi ile refah seviyesini ileriye taşıyabileceğimize yürekten inanıyorum. Ey insanlık gelin hep birlikte dünyamızı, daha güzel yaşanır bir hale getirmeyi sağlayalım.