Fadime Dumlupınar

Kadının Çalışma Hayatına Kazandırılması

Fadime Dumlupınar

fadimedumlupinar@ilksesgazetesi.com

Ekonomik ve toplumsal kalkınmaya, bu bağlamda büyümeye doğrudan etkisi olan işsizlik ve istihdam, ülkelerin üzerinde en fazla durmaları gereken bir konu haline gelmiştir. Bu dinamiklerden etkilenen en önemli kesimi şüphesiz kadınlar oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin büyük ölçüde devam ettiği gelişmekte olan toplumlarda refah seviyesinin yükseltilmesi ve kalkınmanın sürdürülebilmesi bakımından kadın istihdamı önem arz etmektedir.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, o ülke insanlarının nitelikli ve sürekli bir eğitim almalarına, bu eğitimlerle kazandıkları bilgi ve becerilerini ülkelerinin gelişmeleri için kullanmalarına bağlıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir kalkınmanın öznesi konumunda olan kadınların güçlendirilmesinde önemli bir nokta. Kadınların istihdama katılımının artırılması, girişimciliğin desteklenmesi ve kadın yoksulluğu ile mücadele olduğu gerçeği unutulmamalı. Bu doğrultuda plan ve projeler geliştirilmelidir. Ülkemizin öncelikleri ve hedefleri incelendiğinde işgücü piyasasında kadınların güçlendirilmesi, kadınların çalışma hayatına katılımlarının artırılması gibi konulara kalkınma planları ve hükümet programlarında yer veriliyor. Nitekim her hükümet döneminde kalkınma planında kadınların hem işgücüne katılım hem de istihdam oranlarına ilişkin somut hedeflere yer veriliyor. Bu bağlamda kadınlara yönelik istihdam teşviklerinin etkinleştirilmesi, kadın istihdamında engellerden en önemlisi olan çocuk bakımı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kadın girişimcilere özel bütüncül bir destek programının uygulanması konularına oldukça dikkatli bir şekilde vurgu yapılmalıdır.
Tabi niyet ne kadar kadının iş gücüne kazandırılması olsa da maalesef teorikte Türkiye istenilen düzeyde değil.  
Unutmamak gerekiyor. Kadının toplumsal hayata dahil edilmesi, eğitimli olması, refah düzeyi daha iyi bir seviyeye çıkartılması toplumu ve geleceği de olumlu yansıyacaktır. Kadınların refah ve eğitim düzeyi yüksek olan bir toplumda gelecek nesiller de bu doğrultuda gelişmiş ve refaha kavuşmuş olur.